6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca OMDO Danışmanlık ve Eğitim olarak veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıda yer alan amaçlarla işlenecektir;

• Danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizin sözleşmelere ve standartlara uygun olarak yürütülmesi

• OMDO Danışmanlık ile iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, hukuk işlemlerinin takibi

• Teklif ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, • Eğitim hizmetleri gereği eğitim kayıtlarının düzenlenmesi ,

• Web sitemiz aracılığı ile duyuru ve bilgi paylaşımının sağlanması,

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz;

Ticari faaliyetlerimiz çerçevesindeki iş ortakları, hizmet alınan kişi veya üçüncü kişiler, danışmanlar, denetçiler, ve yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınan ve bilgi paylaşımını talep eden otoriteler ile paylaşım nedeniyle yurt içinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; •

Veri Sorumlusuna şahsen, elden, web sitesi, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemler kullanarak ilettiğiniz her türlü bilgi ve belgeler yoluyla,

• Telefon, e-posta, faks, kurumsal yazışmalar ve raporlama faaliyetleri yoluyla, • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tarafımıza iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla,

• Faaliyetlerimize yönelik tanıtım ve benzeri süreçler yoluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar dahilinde toplanmaktadır. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Yukarıda Belirtilen Haklarına İlişkin Başvuru Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talebinizi, Veri Sorumlusunun adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusunun talebinizi yanıtlamadan önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Veri Sorumlusu talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, Veri Sorumlusu ile paylaştığınız bilgilerin doğru olması sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz için gerekli olup hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk Veri Sorumlusuna ait olmayacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımız mevcuttur.